NEF Kraków 2024

Ścieżki do jutra: Edukacja świadomych obywateli, sztuczna inteligencja i kształtowanie horyzontów kariery
14 marca, 2024 9:00 am
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego (Plac Wszystkich Świętych 3-4), Kraków, Polska

Decyzją Senatu RP, rok 2024 został ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. W stale zmieniającym się krajobrazie rynku pracy, głęboki wpływ sztucznej inteligencji (AI) stwarza z kolei niezliczone wyzwania i możliwości. Tym większa jest potrzeba edukacji ekonomicznej w szkołach, a także poruszania treści związanych z biznesem i przedsiębiorczością. Ich rola jest analizowana pod kątem potencjału do zrewolucjonizowania doświadczenia edukacyjnego, zapewniając uczniom nie tylko wiedzę, ale także dobre przygotowanie do etycznych aspektów siły roboczej opartej na sztucznej inteligencji.

Dołącz do nas, aby odkryć transformacyjny wpływ włączenia edukacji ekonomicznej do programów szkolnych oraz wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się oraz tworzenie, przekształcanie, ale też zanikanie zawodów.

O wydarzeniu

Dołącz do nas, aby odkryć transformacyjny wpływ włączenia edukacji ekonomicznej do programów szkolnych oraz wpływu sztucznej inteligencji na proces uczenia się oraz tworzenie, przekształcanie, ale też zanikanie zawodów.

Trzy tematy przewodnie:

Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Janusz Korczak pytał: „Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz, wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość, złe i dobre strony posiadania?”. W 100. rocznicę wydania jego książki pt. „Bankructwa Małego Dżeka” wracamy do tego kluczowego pytania.

Potrzeba edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w istotny sposób przyczynia się do kształtowania świadomych obywateli. Jak stwierdził Amartya Sen, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, „wzrost gospodarczy bez inwestycji w rozwój człowieka jest niezrównoważony”. Podkreślał przy tym pilną potrzebę rozpoczynania edukacji ekonomicznej w jak najmłodszym wieku. Badania przeprowadzone przez Walstad i Watts (2007) pokazują natomiast, że edukacja ekonomiczna zwiększa umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ekspozycja na koncepcje ekonomiczne umożliwia uczniom analizowanie i interpretowanie informacji, wspierając głębokie zrozumienie procesów decyzyjnych. Angażując się w rzeczywiste scenariusze ekonomiczne, uczniowie rozwijają umiejętność podejmowania świadomych decyzji. Długoterminowe korzyści ekonomiczne uczniom ułatwiają z kolei poruszanie się po finansach osobistych, inwestycjach i w podejmowaniu bardziej świadomych wyborów zawodowych.

Oprócz omówienia powyżej wymienionych korzyści, dyskusja panelowa spróbuje odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wiedza ekonomiczna przyczynia się do odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa, wspierając zrównoważoną i dostatnią przyszłość.

Przyszłość sztucznej inteligencji i edukacji ekonomicznej. Kluczowa jest rola współpracy z firmami technologicznymi i twórcami sztucznej inteligencji. Analizując rzeczywiste zastosowania, warto ocenić, w jaki sposób takie partnerstwa mogą przyczynić się do stworzenia skutecznych, dostosowanych do wieku narzędzi edukacyjnych. Nacisk kładziony jest na transformacyjny potencjał nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja, w zwiększaniu doświadczenia edukacyjnego i przygotowywaniu uczniów do etycznych rozważań związanych z karierą skoncentrowaną na sztucznej inteligencji.

Digital Education Action Plan stworzony przez Komisję Europejską zmierza do zapewnienia odpowiedniej metodologii i możliwości szkolenia nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych, biorąc również pod uwagę najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji w edukacji. Ważne jest również uwzględnienie wykorzystania technologii w celu rozwiązania pilnych kwestii społecznych, takich jak zwalczanie dezinformacji i promowanie umiejętności cyfrowych. Adaptacyjne platformy edukacyjne, symulacje, wirtualni asystenci i chatboty, narzędzia do analizy i wizualizacji danych, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR), spersonalizowane platformy edukacyjne oraz zautomatyzowane systemy oceniania i przekazywania informacji zwrotnych to tylko niektóre przykłady oparte na sztucznej inteligencji, które mogą zapewnić uczniom natychmiastowe wsparcie, oferować wyjaśnienia, dodatkowe zasoby i wskazówki dotyczące różnych tematów.

W panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie kwestie techniczne, ale i etyczne należy wziąć pod uwagę przy integrowaniu sztucznej inteligencji z narzędziami edukacyjnymi i systemami doradztwa zawodowego.

Nawigacja w przyszłość. Jak zauważają Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee w swojej książce „Druga era maszyn: praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii”, wpływ automatyzacji i sztucznej inteligencji na zatrudnienie charakteryzuje się zniuansowaną dynamiką.

Zrozumienie tych procesów stanowi istotne wyzwanie dla nauczycieli, decydentów i liderów branż, potrzebę edukacji i dostosowania polityk do zmieniającego się krajobrazu pracy. Inicjatywy legislacyjne, takie jak European Skills Agenda oraz Digital Education Action Plan, stanowią fundamentalne tło, podkreślając wspólne wysiłki wymagane do dostosowania edukacji do zmieniających się wymagań pracodawców. Niezbędne są międzysektorowe inicjatywy do wypełnienia luki między nauką szkolną i akademicką a praktycznymi umiejętnościami kluczowymi dla kariery opartej na sztucznej inteligencji.

Dyskusja panelowa ma na celu zbadanie wieloaspektowego wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, z naciskiem na wspólne rozwiązania obejmujące instytucje edukacyjne, decydentów, sektor prywatny i firmy technologiczne. Odpowiemy na pytania dotyczące kluczowych aspektów, takich jak dostosowanie umiejętności, szanse na zatrudnienie, kwestie etyczne i rola nowych technologii w dynamicznie zmieniających się zawodów.

Wzorując się na European Digital Education Hub, NEF Kraków promuje współpracę międzysektorową, identyfikuje i dzieli się dobrymi praktykami, a także wspiera sektor edukacji ułatwiając dostęp do narzędzi, ram, wytycznych, wiedzy technicznej i badań w dziedzinie edukacji cyfrowej. W ramach Roku Edukacji Ekonomicznej, wydarzenie pozwoli na zwięzłą, ale kompleksową eksplorację najnowszych trendów, mając na celu zaoferowanie praktycznych spostrzeżeń dotyczących nawigacji w przyszłości edukacji i kariery w erze sztucznej inteligencji.

Agenda

13 marca 2024

 • zwiedzanie wystawy w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP (ul. Basztowa 20)
 • warsztaty dla krakowskich nauczycieli w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (ul. Zabłocie 20, budynek „A”) wraz z prezentacją Klastra Innowacji oraz Centrum Wielokulturowego w Krakowie
 • kolacja dla panelistów, gości VIP i organizatorów

14 marca 2024

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego (Plac Wszystkich Świętych 3-4)

Konferencja i networking

9.00 – 9.30  Rejestracja

9.30 – 9.40  Powitanie

 • Jacek MAJCHROWSKI, Prezydent Miasta Krakowa
 • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

9.40 – 9.50         Przemówienie otwierające

Barbara NOWACKA, Ministra Edukacji Narodowej / Przedstawiciel, Ministerstwo Finansów (tbc)

9.50 – 10.00       Prezentacja Mentor 2.0: wykorzystanie narzędzi cyfrowych w polskich szkołach

 • Maria URBAŃSKA, Koordynatorka projektu Mentor 2.0
 • Stavros MILIONIS, Fundator i Prezes KEAN

10:00 – 11:15     Panel I: „Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – kształtowanie świadomych obywateli dla zrównoważonej przyszłości” W jaki sposób wczesne poznanie koncepcji ekonomicznych przyczynia się do rozwoju krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów u uczniów? Jakie są potencjalne długoterminowe korzyści ekonomiczne wynikające z włączenia edukacji ekonomicznej do programów nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych? W jaki sposób edukacja ekonomiczna może pomóc uczniom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących finansów osobistych, inwestycji i wyborów zawodowych? W jaki sposób wiedza ekonomiczna przyczynia się do rozwijania odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa?

 • Paweł KACZMARCZYK, Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation
  Katarzyna BASIAK-GAŁA, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, Krakowski Salon Ekonomiczny
 • Beata NOWAKOWSKA, SPPP „Krakowski Ośrodek Kariery”, Inicjatorka projektów „Startuj po marzenia, stwórz swój start-up” oraz „Mały przedsiębiorca”
 • Wojciech ZALEWSKI, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji

11.15  – 11.45   przerwa networkingowa 

11.45 – 11.55   Prezentacja Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 oraz działań edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości

Wojciech ŁAPTAŚ, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Miasta Krakowa

11.55 – 13.10   Panel II: „Przyszłość sztucznej inteligencji i edukacji ekonomicznej: Innowacje, wyzwania i współpraca w środowiskach szkolnych”. Jakie istnieją angażujące i inspirujące modele włączania edukacji ekonomicznej do wczesnej edukacji i jakie wnioski można z nich wyciągnąć? Jaką rolę może odegrać technologia w poprawie realizacji edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych? Jakie są wyzwania i obawy związane z wprowadzeniem sztucznej edukacji i edukacji ekonomicznej w młodym wieku i jak można im zaradzić? W jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do oceniania i ewaluacji zrozumienia pojęć ekonomicznych przez uczniów i jakie wyzwania i kwestie należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu narzędzi oceny opartych na sztucznej inteligencji?

 • Sylwia SITKA, Manager programów, Komisja Europejska (tbc)
 • Sebastian DRZEWIECKI, Wiceprezes ABSL
 • Konrad SZCZUKIEWICZ, projekt „Startup”
 • Magdalena MAZUR, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, Koordynator projektu „Designing the Future”
 • Tomasz PŁONKA, Uczeń Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

Moderacja: Adam SANOCKI, Prezes Attention Marketing Institute

13.10 – 13.30   przerwa networkingowa

13.30 – 15.05   Panel III: Nawigacja w przyszłość – Wpływ sztucznej inteligencji na zmiany na rynku pracy i wspólne rozwiązania dla ścieżek edukacji i karier. W jaki sposób partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi, decydentami politycznymi i sektorem prywatnym mogą przyczynić się do skutecznego wdrażania edukacji ekonomicznej w szkołach i pomóc uczniom w wyborze ścieżek kariery w erze sztucznej inteligencji? Jakie wspólne inicjatywy mogą wypełnić lukę między nauką akademicką a praktycznymi umiejętnościami wymaganymi przez zmieniający się rynek pracy? Jaką rolę mogą odegrać współpraca z firmami technologicznymi i twórcami sztucznej inteligencji oraz nowe technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja, w poprawie doświadczenia edukacyjnego i przygotowaniu uczniów do kariery zawodowej związanej ze sztuczną inteligencją?

 • Przedstawiciel, Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji (tbc)
 • Wojciech WĄTOR, Nauczyciel w Embassy International School w Krakowie, Autor bloga Edukacjajutra.com oraz poradnika dla nauczycieli „Sztuczna Inteligencja w edukacji”
 • Natalia POPIELA, Uczennica Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie, Uczestniczka projektu „Inżynierki pilnie poszukiwane
 • Michał KARP, Uczeń Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

Moderacja: Jorge GIMENO PAWLOWSKI, Dyrektor Atland Consulting

15.05 – 15.15   Przemówienie zamykające

 • Sławomir DRELICH, członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

15.15 – 15.30   Zamknięcie NEF Kraków

 • Anna DOMAŃSKA, Dyrektor Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Krakowa
 • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

 

Zarejestruj się już dziś!

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu