NEF Olsztyn 2024

EmpowerHer: Nawigowanie przyszłością pracy kobiet
16 kwietnia, 2024 9:00 am
Kuźnia Społeczna (ul. Marka Kotańskiego 1), Olsztyn, Polska
 1. Dołącz do nas, aby wziąć udział w angażującej konferencji New Education Forum poświęconej innowacyjnym podejściom do przygotowania kobiet do zmieniającego się rynku pracy.

NEF Olsztyn skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:

 • Outdoor Learning jako metoda aktywizująca i wzmacniająca kompetencje kluczowe na rynku pracy
 • Aktywizacja zawodowa kobiet: innowacyjne metody, szczególnie wyzwania
 • Kompetencje i narzędzia cyfrowe: jak przygotować kobiety do zmieniającego się rynku pracy.

O wydarzeniu

Dołącz do nas, aby wziąć udział w angażującej konferencji New Education Forum poświęconej innowacyjnym podejściom do przygotowania kobiet do zmieniającego się rynku pracy. Nasze panele zgłębią takie tematy, jak kompetencje i narzędzia cyfrowe, Outdoor Learning i inne metody aktywizacji zawodowej kobiet. Prelegenci-eksperci omówią również strategie pokonywania barier, promowania integracji i wzmacniania pozycji kobiet dzięki umiejętnościom, które wzmacniają i możliwościom, których potrzebują, aby rozwijać się w dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy. Zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany pomysłów i przyczyniania się do postępu w zakresie równości płci i w erze cyfrowej.

Trzy tematy przewodnie:

Outdoor Learning jako metoda aktywizująca i wzmacniającą kompetencje kluczowe na rynku pracy. Jak wskazują Colin Beard i John P. Wilson w „The Power of Experiential Learning: A Handbook for Trainers and Educators” (2002) doświadczenia związane z uczeniem się na świeżym powietrzu zwiększają praktyczne umiejętności i kompetencje poprzez bezpośrednie zaangażowanie w rzeczywiste wyzwania. W wielu krajach , jak w Polsce ZHP, istnieją korzenie uczenia się w plenerze. Współcześnie pomagają one tłumaczyć znaczenie w rozwijaniu kompetencji  przekrojowych, w tym rozwiązywania problemów, komunikacji i pracy zespołowej, poprawy umiejętności poznawczych, kreatywność, krytycznego myślenia i odporności czerpiąc z bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Raport „The Value of Outdoor Learning: Evidence From Research in the UK and Elsewhere” (autorstwa Justin Dillon et al. 2006) przedstawia dowody z różnych badań podkreślających pozytywny wpływ nauki na świeżym powietrzu na rozwój osobisty i umiejętności zwiększające szanse na zatrudnienie.

Na całym świecie Outdoor Learning przyczynia się do rozwoju kluczowych kompetencji istotnych dla rynku pracy. Obecnie szczególnie chętnie korzystają z niego przedstawiciele zarządów dużych międzynarodowych korporacji (Hervard Business Review, 3.2020). Oprócz omówienia w jaki sposób OL przyczynia się do nabywania kluczowych kompetencji wymaganych na rynku pracy, dyskusja panelowa spróbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego ta metoda, mimo solidnego uzasadnienia popartego badaniami i spostrzeżeniami ekspertów na temat jej skuteczności, jest nadal rzadko wykorzystywana w polskich realiach, oraz w jaki sposób powinniśmy skutecznie ją promować.

Aktywizacja zawodowa kobiet: innowacyjne metody, szczególne wzywania. Outdoor Learning oferująca wciągające doświadczenia, które mogą być szczególnie korzystne dla aktywizacji zawodowej kobiet, zapewnia możliwości rozwijania praktycznych umiejętności, pewności siebie i odporności w nietradycyjnych warunkach („Outdoor Adventure Education: Foundations, Theory, and Research” Alan Ewert, Jim Sibthorp). Obok warsztatów przedsiębiorczości, mentoringu (zwłaszcza prowadzonego przez kobiety), elastycznej organizacji pracy, jest to jedna z metod skutecznej aktywizacji kobiet. Raport „Kobiety, Rynek Pracy I Równość Płac”, który powstał w oparciu o badania zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Stowarzyszenia Kongres Kobiet, wskazuje określone bariery dla uczestnictwa kobiet, takie jak brak dostępu do zasobów i sieci, brak pewności siebie czy brak wzorców do naśladowania bądź uprzedzenia w miejscu pracy.

Panel drugi zapewni również wgląd w specyficzne dla płci wyzwania stojące przed kobietami-przedsiębiorcami i omówi strategie pokonywania barier utrudniających aktywizację zawodową, w tym znaczenie usuwania barier systemowych w celu wspierania inkluzywnego uczestnictwa w gospodarce.

Kompetencje i narzędzia cyfrowe: jak przygotować kobiety do zmieniającego się rynku pracy. Przed kobietami nieaktywnymi zawodowo stoją konkretne wyzwania i możliwości w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności cyfrowych na rynku pracy. Luka w umiejętnościach cyfrowych, o której mowa w najnowszym artykule GGI Insights „Integracja cyfrowa: Niwelowanie przepaści technologicznej” z 5 marca 2024 r. ujawnia znaczenie włączenia cyfrowego w promowaniu równości społecznej i gospodarczej. Jej wpływ na zmarginalizowane społeczności, w tym kobiety, wzrasta. Istnieją skuteczne strategie wypełniania tej luki i zwiększania dostępu do technologii wśród kobiet poprzez edukację formalną, szkolenia i interwencje polityczne. Ważna jest sama identyfikacja kluczowych kompetencji cyfrowych wymaganych na dzisiejszym rynku pracy, takich jak podstawowa biegłość w obsłudze komputera, komunikacja cyfrowa, analiza danych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i umiejętności kodowania.

Oprócz omówienia typowych barier uniemożliwiających kobietom dostęp do narzędzi cyfrowych i korzystanie z nich, takich jak brak dostępu do technologii, normy społeczno-kulturowe i kwestie pewności siebie (wymienione m.in. w „Closing the Gender Gap: A Blueprint for Women’s Participation in the Digital Economy” autorstwa Melindy Gates), w tym panelu zaprezentujemy innowacyjne podejście i najlepsze praktyki w zakresie wzmacniania pozycji kobiet z umiejętnościami cyfrowymi, w tym formalne programy edukacyjne, szkolenia zawodowe, kursy online i inicjatywy mentorskie. Przeanalizujemy udane studia przypadków i inne rozwiązania skutecznie zmniejszające przepaść cyfrową między płciami. Zaprezentujemy również przykłady udanych startupów technologicznych prowadzonych przez kobiety oraz inicjatywy promujące udział kobiet w gospodarce cyfrowej.

Wzorując się na European Digital Education Hub, NEF Olsztyn promuje współpracę międzysektorową, identyfikuje i dzieli się dobrymi praktykami, a także wspiera sektor edukacji pozaformalnej ułatwiając dostęp do narzędzi, ram, wytycznych, wiedzy technicznej i badań w dziedzinie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Agenda

16 kwietnia 2024 (wtorek)

Miejsce: Kuźnia Społeczna (ul. Marka Kotańskiego 1)

Konferencja i networking

9.00 – 9.30 Rejestracja

9.30 – 9.40 Powitanie

 • Marek BOROWSKI, Prezes, Bank Żywności w Olsztynie
 • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

9.40 – 9.50         Przemówienie otwierające

Radosław KRÓL, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

9.50–10.10       Film i prezentacja projektu POL: aktywizacja zawodowa kobiet

 • Marzena DUSZA, Koordynatorka projektu POL, Dyrektorka Operacyjna, Centrum Innowacyjnej Edukacji
 • Kristin LØSETH, Starszy Pracownik Naukowy, Doktor nauk humanistycznych WNRI – Instytut Badawczy Norwegii Zachodniej

10:10–11:25     Panel I: „Outdoor Learning jako metoda aktywizująca i wzmacniająca kompetencje kluczowe na rynku pracy” W jaki sposób Outdoor Learning przyczynia się do rozwoju kluczowych kompetencji, takich jak rozwiązywanie problemów, komunikacja i praca zespołowa? Pomimo udokumentowanych korzyści, dlaczego metoda OL jest nadal niedostatecznie wykorzystywana w polskich realiach? Jakie są typowe bariery lub błędne przekonania, które mogą utrudniać jej przyjęcie? Jak możemy skutecznie promować wykorzystanie Outdoor Learning w Polsce? Jakie strategie można zastosować, aby zwiększyć świadomość korzyści płynących z tej metody i przezwyciężyć opór przed zmianami? Jaką rolę mogą odegrać decydenci, instytucje edukacyjne, pracodawcy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu integracji Outdoor Learning z edukacją formalną i programami rozwoju zawodowego? W jaki sposób Outdoor Learning można dostosować do różnych kontekstów kulturowych i środowisk edukacyjnych, aby zapewnić jego promocję i skuteczność?

 • Michał OPIECZYŃSKI, Dyrektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Anna Maria BREKKE, Koordynatorka projektu POL ze strony WNRI – Instytutu Badawczego Norwegii Zachodniej, Starszy Pracownik Naukowy, Doktor nauk o kulturze fizycznej WNRI
 • Anna GÓRKA, Trenerka Outdoor Learning, Dr Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek BOROWSKI, Prezes, Bank Żywności w Olsztynie
 • Piotr ZIELIŃSKI, Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń, Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Uniwersytet Gdański

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

11.25 – 11.55   przerwa networkingowa

11.55 – 12.05   „Natura jest kobietą” – prezentacja innowacji aktywizujących kobiety na rynku pracy

Piotr CZURYŁŁO, Trener Outdoor Learning, Lider i założyciel największej w Europie społeczności preppersów – Polish Preppers Network

12.05 – 13.20   Panel II: „Aktywizacja zawodowa kobiet: innowacyjne metody, szczególne wzywania”. W jaki sposób doświadczenia, takie jak Outdoor Learning, mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej kobiet poprzez zwiększenie praktycznych umiejętności, pewności siebie i odporności, szczególnie w nietypowych warunkach? Jakie są przykłady udanych programów lub inicjatyw Outdoor Learning, które skutecznie wspierają kobiety w wejściu lub powrocie na rynek pracy? W jaki sposób programy te odnoszą się do wyjątkowych potrzeb i wyzwań stojących przed kobietami? Oprócz Outdoor Learning, jakie inne innowacyjne metody lub podejścia okazały się skuteczne w aktywizacji zawodowej kobiet? Raport „Kobiety, rynek pracy i równe płace” podkreśla konkretne bariery utrudniające kobietom uczestnictwo w rynku pracy, takie jak brak dostępu do zasobów i sieci, brak pewności siebie i uprzedzenia w miejscu pracy. W jaki sposób można skutecznie przeciwdziałać tym barierom poprzez ukierunkowane interwencje i mechanizmy wsparcia? Mentoring, szczególnie dla kobiet przez kobiety, jest wymieniany jako kluczowy czynnik wspierający rozwój kariery kobiet. Jakie są najlepsze praktyki w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji mentorskich, które skutecznie wspierają rozwój zawodowy i awans kobiet? W jaki sposób elastyczna organizacja pracy może przyczynić się do aktywizacji zawodowej kobiet, umożliwiając im pogodzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi? Jakie są strategie promowania przyjęcia elastycznej polityki pracy w organizacjach? Jakie bariery systemowe istnieją na rynku pracy, które utrudniają kobietom uczestnictwo i awans? W jaki sposób można zaradzić tym barierom poprzez interwencje polityczne i reformy strukturalne?

 • Ewa RUMIŃSKA-ZIMNY, Doktor Ekonomii, Wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Sylwia REMBISZEWSKA-PIĄTEK, I Zastępca Prezydenta Olsztyna
 • Lidia WARNEL, Wiceprezeska zarządu ds. Ekonomicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
 • Magdalena WEIDNER-GLUNDE, dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Beata TOKARCZYK, przedstawiciel Olsztyńskiego biznesu

Moderacja: Aneta JANIKOWSKA-KIŚLUK, Dyrektorka ds. Edukacji, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Żywności w Olsztynie

13.20 – 13.50   przerwa networkingowa

13.50 – 14.00   Nagranie – prezentacja dotycząca wpływu cyfryzacji na rynek pracy Europejskich SME

Przedstawiciel, Komisja Europejska (tbc)

14.00 – 15.15   Panel III: Kompetencje i narzędzia cyfrowe: jak przygotować kobiety do zmieniającego rynku pracy”. Jakie są typowe bariery uniemożliwiające kobietom dostęp do narzędzi cyfrowych i korzystanie z nich oraz w jaki sposób można skutecznie zaradzić tym barierom za pomocą innowacyjnych podejść i najlepszych praktyk? Jakie są najpilniejsze wyzwania stojące przed kobietami w zakresie zdobywania i wykorzystywania umiejętności cyfrowych na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku pracy? W jaki sposób luka w umiejętnościach cyfrowych, jak podkreślono w niedawnym artykule „Digital Inclusion: Niwelowanie luki technologicznej”, ma szczególny wpływ na kobiety, które nie są obecnie aktywne na rynku pracy? Jakie kompetencji cyfrowych są coraz bardziej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy i jak te kompetencje różnią się w zależności od branży i stanowiska? Jakie są kluczowe czynniki przyczyniające się do sukcesu inicjatyw, które skutecznie zniwelowały przepaść cyfrową między płciami i zwiększyły dostęp do technologii wśród kobiet?? W jaki sposób startupy i inicjatywy technologiczne prowadzone przez kobiety mogą odegrać rolę w promowaniu udziału kobiet w gospodarce cyfrowej? W jaki sposób decydenci, pracodawcy, instytucje edukacyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą współpracować w celu stworzenia bardziej inkluzywnej i sprawiedliwej cyfrowej siły roboczej?

 • Małgorzata GRZYWIŃSKA-RĄPCA, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów
 • Małgorzata SIENIEWICZ, CEO, co-founder Literacka Sp. z o.o. (tbc)
 • Beata JANUSZCZYK, Dyrektor, Urząd Pracy w Szczytnie
 • Iga SKOLIMOWSKA, Partership Manager, 42 Warsaw

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

15.15 – 15.30   Przemówienie zamykające

 • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji
 • Marek BOROWSKI, Prezes, Bank Żywności w Olsztynie

Zarejestruj się już dziś!

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu