NEF Bruksela listopada 2022

Zarezerwuj: 15 listopada, 2022. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Van Maerlant / Van Maerlantstraat 2, 1040 Bruksela, sala konferencyjna vma-3.

O

NEF Bruksela listopada 2022
New Education Forum Bruksela zamyka tegoroczny cykl regionalnych spotkań wokół Unii Europejskiej: Bruksela online w styczniu 2022 roku, Edynburg i Santander w lutym, Warszawa w maju i Bielsko-Biała w październiku. Konferencja zamykająca stworzy możliwość:
1
Dokonania syntezy regionalnych rekomendacji NEFów oraz
2
Bliższego przyjrzenia się lokalnym i regionalnym inicjatywom, które wzbogacają europejskie środowisko edukacyjne, odpowiadające na dwa wielkie europejskie wyzwania: Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową
 
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE wyznaczyła sobie wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Unia pracuje nad zmianą przepisów dotyczących klimatu, energii i transportu w ramach tzw. pakietu „Fit for 55”, w celu dostosowania obowiązujących przepisów do aspiracji na lata 2030 i 2050. W pakiecie uwzględniono również szereg nowych inicjatyw.

Pakiet „Fit for 55” zawierający nowe wnioski ustawodawcze i poprawki do istniejącego prawodawstwa pomoże UE obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990. Kluczowe obszary tego działania obejmują:
 • emisję gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, w tym przemysłu, transportu, energetyki, rolnictwa i odpadów
 • usuwanie gazów cieplarnianych przez pochłaniacze dwutlenku węgla, takie jak lasy
 • finansowanie sprawiedliwej transformacji
 • energię odnawialną
 • efektywność energetyczną
 • więcej paliw alternatywnych i więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • opodatkowanie energii
 • korektę granicy emisji dwutlenku węgla dla niektórych importów
Tak ambitne plany wymagają wysiłków edukacyjnych, aby zagwarantować ich trwałość. Ponadto pakiet „Fit for 55” dąży do osiągnięcia celów klimatycznych UE, z których jednym z istotniejszych jest zapewnienie społecznej transformacji. Trzeba podkreślić, że bez szerokiej i złożonej agendy edukacyjnej ten kluczowy cel może być niemożliwy do osiągnięcia.

Dlatego też państwa członkowskie UE oraz instytucje europejskie powinny szukać wsparcia wśród skutecznych narzędzi edukacyjnych. Taka zmiana strukturalna wymaga dobrej współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Ważnym narzędziem usprawniającym procesy uczenia się jest świat cyfrowy. Niedawna pandemia Covid-19 wykazała konieczność posiadania kompetencji w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Co więcej, nowe technologie wykorzystywane w europejskich firmach wymagają zatrudniania pracowników wykwalifikowanych cyfrowo. Biznes rozumie, że nadążenie za zmieniającymi się warunkami rynkowymi i konkurencją wymaga modernizacji kultur pracy.

Dlatego głównymi tematami poruszanymi na New Education Forum 2022 w Brukseli będą:
 • zielona transformacja wspierana przez podejścia edukacyjne
 • wpływ zielonych i cyfrowych transformacji na szanse zatrudnienia europejskich pracowników
 • transformacja cyfrowa kształtująca edukację UE

 

Agenda

8.30 – 9.00 CET
Rejestracja
9.00 – 9.15 CET
Otwarcie
Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, CIE oraz
Lech PILAWSKI
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Grupa Pracodawców

Tomasz FRANKOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Kultury i Edukacji
9.15 – 9.30 CET
Słowo wstępne
Sabine VERHEYEN
Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca CULT
9.30 – 9.35 CET
Prezentacja międzynarodowych wyników badań dotyczących świadomości i zaangażowania europejskich nauczycieli i uczniów w zieloną transformację – Centrum Innowacyjnej Edukacji.
Badania i grupy fokusowe przeprowadzone w okresie czerwiec-wrzesień 2022 w 5 krajach europejskich: Austria, Grecja, Hiszpania, Polska i Włochy, w grupie ponad 300 nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie zostali zapytani o ich zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska oraz o przejście ich szkoły na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Joanna BOCHNIARZ
Dyrektor Generalna, CIE
9.35 – 10.55 CET
I Panel dyskusyjny: Gotowość edukacji formalnej do zielonej transformacji w świetle przedstawionych badań i rekomendacji Rady UE w sprawie indywidualnych programów nauczania w celu zwiększenia wyszkolenia osób dorosłych w wieku produkcyjnym.
Formalna edukacja w UE wymaga opartych na dowodach i dostępnych informacji na temat kryzysu klimatycznego, środowiskowego i bioróżnorodności oraz jego czynników. Zalecenia przyjęte przez Radę w czerwcu 2022 r. mają na celu stymulowanie i wspieranie polityk i programów dotyczących uczenia się na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju. „Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by osoby uczące się w każdym wieku zdobywały wiedzę umożliwiającą im bardziej zrównoważone życie oraz umiejętności potrzebne na zmieniającym się rynku pracy i angażowały się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.”(Rada UE, Komunikat prasowy z dn. 16 czerwca 2022, www.consilium.europa.eu). Jak możemy pomóc edukatorom uczestniczyć w programach rozwoju zawodowego związanych ze zrównoważonym rozwojem? Jakie możliwości uczenia się można zapewnić w warunkach formalnych i jak możemy wspierać i ulepszać nauczanie i uczenie się na rzecz zielonej transformacji?
Delphine RUDELLI
Dyrektor Generalna, Ceemet

Isabelle BARTHES
Zastępca Sekretarza Generalnego, Związek Zawodowy IndustriAll

Seamus HOYNE
Dziekan ds. Kształcenia Elastycznego i Opartego na Pracy, Uniwersytet Technologiczny w Shannon

Tim SCHREIBER
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej, DG EMPL

Brando BENIFEI
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (tbc)
10.55 – 11.25 CET
Przerwa networkingowa
11.25 – 11.30 CET
Prezentacja projektu NEF+: Propagowanie wiedzy i praktyki metody outdoor learning oraz technologii cyfrowej w VET. Projekt Erasmus+ „New Education Forum+” (2021-2023) tworzy wielojęzyczną platformę dla europejskiej sieci zajmującej się metodą outdoor learning (OL) w kształceniu i szkoleniu zawodowym, z naciskiem na to, jak cyfrowe narzędzia edukacyjne mogą usprawnić (zewnętrzne) procesy uczenia się. Wyniki obejmują dwa przeglądy literatury tematycznej oraz internetowe repozytorium zasobów, które zawiera również dobre praktyki w zakresie OL dla VET z różnych krajów europejskich. Wszystkie wyniki są ogólnodostępne i mają na celu zapewnienie rozwoju zawodowego i możliwości nawiązywania kontaktów dla praktyków i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem korzyści płynących z OL w kontekście VET do wzmacniania kompetencji przekrojowych, zdrowia fizycznego i psychicznego, dobrego samopoczucia oraz ekorozwoju.
Jule HILDMANN (PhD)
Starszy Pracownik Naukowy, Uniwersytet Edynburski, UK
11.30 – 12.50 CET
II Panel dyskusyjny: Cyfrowe rozwiązania edukacyjne a alfabetyzacja cyfrowa. Aby wspierać i wzmacniać zrównoważony rozwój Europy, należy zapewnić placówkom edukacyjnym odpowiednią infrastrukturę, w tym narzędzia i zasoby cyfrowe. Są one niezbędne do zbudowania nowych Europejskich Ram Kompetencji Dotyczących Zrównoważonego Rozwoju (GreenComp). Komisja Europejska wyznaczyła cele w europejskiej agendzie na rzecz umiejętności oraz w planie działań w zakresie edukacji cyfrowej, które mają zmniejszyć grupę osób wśród 13-14 latków osiągających gorsze wyniki w zakresie korzystania z komputerów i umiejętności cyfrowych z 30% (2019) do 15% w 2030 roku. Jakie dobre praktyki wdrażane w całej UE pomogą zrealizować ten ambitny plan w świetle wyników badań NEF+? Jak możemy usprawnić naukę VET poprzez środowisko cyfrowe, aby stała się ekscytującą ścieżką edukacyjną dla europejskiej młodzieży?
Robert PLUMMER
Starszy Doradca, BusinessEurope

Andreas RIEPL
Federalne Ministerstwo Edukacji Rządu Austrii

Loukas ZAHILAS
Szef Departamentu Szkolenia I Kształcenia Zawodowego oraz Kwalifikacji, CEDEFOP

Ana CARRERO
Zastępczyni Kierownika Jednostki Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, CEDEFOP; Komisja Europejska, DG EMPL

Victor NEGRESCU
Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Kultury i Edukacji
12.50 – 13.00 CET
Zakończenie
Joanna BOCHNIARZ
Dyrektor Generalna, CIE, Centrum Innowacyjnej Edukacji

 

Partnerzy

NEF + Erasmus+ logo
CIE logo
Cantabria Government logo
Femxa logo
Edinburgh University logo
TUS logo

 

Rejestracja NEF Bruksela listopada 2022

Dołącz do
New Education Forum Bruksela listopada 2022
Czekamy na ciebie

Zarejestruj się teraz

 

Bądź z nami w kontakcie

infoantimailspammer@ciedu.eu

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.